Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης ακολουθεί τα ίδια βήματα ενός κανονικού προγράμματος καθοδήγησης, ευθυγραμμίζοντας τα τέσσερα στάδια καθοδήγησης σε τρία βασικά βήματα διαχείρισης: σχεδιασμός, υλοποίηση, και αξιολόγηση. Σε αυτή την προτεινόμενη μεθοδολογία, το στάδιο του σχεδιασμού θα αντιστοιχεί στα δύο αρχικά στάδια της πρακτικής της καθοδήγησης – το στάδιο της προετοιμασίας και της έναρξης.  

Αυτό σημαίνει ό,τι θα σχεδιάζετε για διαφορετικά επίπεδα και καταστάσεις, αλλά με τελικό σκοπό τον σχεδιασμό του προγράμματος καθοδήγησης (επίσημο έγγραφο που θα σας βοηθάει στις πρακτικές καθοδήγησης).

Στο στάδιο της προετοιμασίας, θα οργανώνεστε για τη σχέση καθοδήγησης, δηλαδή θα σχεδιάζετε ήδη το πρόγραμμα καθοδήγησης σας. Όμως, στο πλαίσιο αυτής της κατάρτισης, δεν μιλάμε για ένα γενικό πρόγραμμα καθοδήγησης.

Στάδια Καθοδήγησης

Σχεδιάζετε τώρα ένα κοινοτικό πρόγραμμα καθοδήγησης για την ενίσχυση του Silver Economy ως κίνητρο για την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικές και αγροτικές περιοχές. Το Silver Economy αφορά την αναγνώριση του ρόλου των ανθρώπων ως καταναλωτών, η οποία προσφέρει πιθανά νέα είδη προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό θα απελευθερώσει επίσης το δυναμικό των μεγαλύτερων σε ηλικία ανθρώπων, συγκεκριμένα των ατόμων 50+, για να γίνουν επιχειρηματίες και μέντορες. Με βάση αυτά, μπορείτε να ξεκινήσετε με τη διατύπωση ορισμένων ερωτήσεων για να απαντήσετε στη μεθοδολογία 5W και 1H (ακολουθεί), ως παράδειγμα:

Γιατί; (ΣΤΟΧΟΙ) Γιατί ένα κοινοτικό πρόγραμμα καθοδήγησης; Γιατί είναι σημαντικό να αναλάβετε ένα κοινοτικό πρόγραμμα; Γιατί οι πρακτικές μίας κοινοτικής καθοδήγησης μπορούν να δώσουν ώθηση στο Silver Economy;

Ποιος; (ΑΝΘΡΩΠΟΙ) Ποια είναι τα άτομα της κοινότητας που πρέπει να κινητοποιήσω; Ποια άτομα θα είναι οι μέντορες; Ποια θα είναι οι μαθητευόμενοι/ες;

Πώς; (ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ): Πώς μπορεί η καθοδήγηση να αποτελέσει μηχανισμό στήριξης του Silver Economy και της επιχειρηματικότητας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας; Πώς μπορεί η καθοδήγηση να ξεπεράσει την κατάρτιση, όσον αφορά τον τρόπο παροχής βασικών ικανοτήτων επιχειρηματικότητας; Πώς θα αξιολογηθεί το πρόγραμμα, αλλά και εγώ;

Τι; (ΕΝΝΟΙΕΣ, ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ): Ποια είναι τα καταλληλότερα μοντέλα καθοδήγησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ατόμων 50+; Ποιες είναι οι καταλληλότερες πρακτικές και τεχνικές για την καθοδήγηση επιχειρηματικότητας;

Πού; (ΠΛΑΙΣΙΟ): Πού μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτό το κοινοτικό πρόγραμμα καθοδήγησης;  

Πότε; (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ): Πότε πρέπει να εφαρμόσω ένα πρόγραμμα καθοδήγησης για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ατόμων 50+; Πότε θα πρέπει να ξεκινήσει το πρόγραμμα; Πότε θα πρέπει να τελειώσει;