Θέμα 3: Τι προκλήσεις και οφέλη αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες 50+;

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της επιχειρηματικότητας των ατόμων 50+. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα γενικά, αλλά οι προκλήσεις που αναγνωρίζονται εδώ είναι ειδικά για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:

 • Περιορισμένη πρόσβαση σε ηλικιωμένα άτομα
 • Περιορισμένα δίκτυα ηλικιωμένων / έργα / διαμεσολαβητές
 • Προκατάληψη προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
 • Περιορισμένη ορατότητα/ευαισθητοποίηση σε οργανωτικό επίπεδο
 • Περιορισμένη χρήση νέων διαύλων επικοινωνίας
 • Ευελιξία των νομοθεσιών όσον αφορά την απασχολησιμότητα των συνταξιούχων
 • Έλλειψη κατανόησης για την αξία της καθοδήγησης
 • Έρευνα / στατιστικά στοιχεία

Υπάρχουν επίσης πολλά οφέλη που προσφέρει η επιχειρηματικότητα των ατόμων 50+. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Έχουν μεγάλη εμπειρία και γνώσεις από την προηγούμενη απασχόληση τους.
 • Τείνουν να έχουν περισσότερο συσσωρευμένο πλούτο σε σύγκριση με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες, γεγονός που θα τους εφοδιάσει με οικονομικούς πόρους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την παραγωγή θέσεων εργασίας για την οικονομία.
 • Η επιχειρηματικότητα των ηλικιωμένων μπορεί να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο – θετικό αντίκτυπο στην υγεία, η εμπλοκή των ηλικιωμένων στον τομέα της επιχειρηματικότητας μπορεί να βοηθήσει την ψυχική τους ευημερία.

Group Work

In groups, identify local/regional/national supports for senior entrepreneurship (60 mins approximately).

Prepare a presentation on why and how these could impact seniors.