Θέμα 3: Τα τέσσερα στάδια της Καθοδήγησης

Η επιτυχία μίας σχέσης καθοδήγησης εξαρτάται από την κατανόηση μεταξύ των εμπλεκομένων. Τόσο ο/η μέντορας όσο και ο/η μαθητευόμενος/η πρέπει να κατανοούν ο ένας τις αξίες και τις προσδοκίες του άλλου προκειμένου να επιτύχουν.

Μία επίσημη καθοδηγητική σχέση χρειάζεται μία βασική και σταθερή δομή για να επιτευχθεί ένα καθορισμένο αποτέλεσμα. Για τον σκοπό αυτό, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε τα τέσσερα διαδοχικά στάδια, που εξαρτώνται το ένα από το άλλο, και πρέπει επίσης να έχουν ένα χρονικό πλαίσιο (όχι ίδιο για όλα τα στάδια): 1. προετοιμασία, 2. έναρξη, 3. ανάπτυξη και ωρίμανση, 4. κλείσιμο.

Πηγή: Mindshift Talent Advisory

Στάδια μίας καθοδηγητικής σχέσης

Προετοιμασία

Είναι απαραίτητη για κάθε σχέση καθοδήγησης, είναι το στάδιο κατά το οποίο προετοιμάζετε η σχέση καθοδήγησης. Σε οργανωτικά πλαίσια, υπάρχουν κάποιες βασικές διατυπώσεις και τεχνικές για την αντιστοίχιση μεντόρων και μαθητευόμενων, και βασίζονται κυρίως στη σκιαγράφηση του προφίλ του/της μέντορα και του/της μαθητευόμενου/ης για να ταιριάζουν τα ενδιαφέροντα και οι τομείς βελτίωσης που χρειάζεται ο/η μαθητευόμενος/η.  

Έναρξη

Αυτό το στάδιο μπορεί να διαμορφωθεί σε μία ή δύο συναντήσεις, ανάλογα με το τι θεωρείτε σημαντικό να επιτευχθεί. Αλλά πρώτα, πρέπει να δεθείτε με τον/την μαθητευόμενο/η σας. Εδώ, πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε την υπογραφή της Συμφωνίας Καθοδήγησης. .

Ανάπτυξη και Ωρίμανση  

Αυτή η φάση συγκεντρώνει τα στάδια της ανταλλαγής πληροφοριών, του καθορισμού στόχων, της εργασίας για την επίτευξη των στόχων, και της εμβάθυνσης της δέσμευσης. Εδώ, θα δημιουργήσετε ένα σχέδιο για τις συνεδρίες καθοδήγησης, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των συνεδριών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων και των σκοπών του/της μαθητευόμενου/ης.  

Κλείσιμο

Όταν ο/η μαθητευόμενος/η έχει επιτύχει τους στόχους που έχετε σχεδιάσει μαζί, τότε η δουλειά του/της μέντορα τελειώνει (στάδιο κλεισίματος). Μετά το τέλος της σχέσης καθοδήγησης, μπορείτε να εξακολουθείτε να παρέχετε ευκαιρίες. 

Πηγή: Mindshift Talent Advisory