Θέμα 2: Τι σημαίνει κοινωνική επιχειρηματικότητα;

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα βασίζεται στην έννοια της κοινωνικής καινοτομίας. Ωστόσο, ενσωματώνει επίσης τις αρχές της επιχειρηματικότητας σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο.  

Επομένως, η κοινωνική επιχειρηματικότητα επιδιώκει να εντοπίσει κοινωνικά προβλήματα και, αξιοποιώντας επιχειρηματικές διαδικασίες και λειτουργίες, να επιτύχει κοινωνική αλλαγή.

Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες συχνά ξεκινούν με τον εντοπισμό ενός κοινωνικού προβλήματος που θέλουν να αντιμετωπίσουν. Το επόμενο βήμα, είναι να εντοπίσουν ποιο επιχειρηματικό σχέδιο θα μπορούσαν να δημιουργήσουν που θα επηρέαζε θετικά ένα κοινωνικό ζήτημα.