Θέμα 2: Τι είναι η Κοινοτική καθοδήγηση;

Μία κοινότητα μπορεί να είναι ένα τμήμα, μία ομάδα συναδέλφων, ένα τμήμα του δημαρχείου, μία ομάδα εργασίας, ή μία διαδικτυακή κοινότητα με παρόμοια ενδιαφέροντα. Ο βασικός σκοπός της κοινοτικής καθοδήγησης είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση μίας καθορισμένης κοινότητας. Για να επιτευχθεί αυτό, οι εθελοντές ή οι μέντορες προσφέρουν τις συμβουλές και τη βοήθεια τους σε άλλα άτομα.

Αυτή η πρακτική, στην οποία μπορεί να συμμετέχουν μέντορες από το ίδιο το υπόβαθρο των μαθητευόμενων, είναι επίσης ζωτικής σημασίας για την παροχή βοήθειας σε κοινωνικά περιθωριοποιημένους πληθυσμούς. Ο στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η αυτοανάπτυξη, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρότερα κοινωνικά δίκτυα και να αποκτήσουν μεγαλύτερα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξελιχθεί φυσικά η κοινότητα στην οποία οι άνθρωποι ευδοκιμούν.

Η κοινότητα παρέχει ένα πλαίσιο και μία αίσθηση κοινών αξιών. Είναι λογικό να δημιουργηθούν δυνατές σχέσεις καθοδήγησης και να ενωθεί η κοινοτική καθοδήγηση ως αποτέλεσμα αυτών των κοινών σημείων.

Κοινότητα σημαίνει απόκτηση δύναμης μέσω της κοινής δραστηριότητας και των κοινών ενδιαφερόντων.

It Takes a Community: Καθοδήγηση

Ο/η μέντορας δημιουργίας κοινότητας είναι ένα άτομο που διδάσκεται πώς να ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ ομότιμων, και να εμπλέκει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στη μάθηση εντός της κοινότητας. Αυτοί/ές οι μέντορες, καθοδηγούν τους/τις μαθητευόμενους/ες της κοινότητας στη χρήση ανεξάρτητων μεθόδων κατάρτισης και σχετικών δεξιοτήτων.

Στην κοινοτική καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες/ουσες αναπτύσσουν έναν δεσμό μέσω της κοινής εμπειρίας, που θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν επαγγελματικά σε άλλους τομείς της ζωής. Η «αίσθηση του ανήκω» των ατόμων στην ομάδα καθοδήγησης θα ενισχύσει την «αίσθηση του ανήκω» στην κοινότητα γενικότερα.  

Έξω από τη σχέση καθοδήγησης, οι ικανότητες καθοδήγησης και ενεργητικής ακρόασης που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα εφαρμοστούν για να αλλάξουν την κουλτούρα του χώρου όπου οι άνθρωποι εργάζονται, μοιράζονται, ή συμπεριφέρονται εντός της κοινότητας. Οι βελτιωμένες ηγετικές ικανότητες προωθούν μία ισχυρότερη αίσθηση κοινότητας και του ανήκω.