Θέμα 2: Πώς μετρούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις την επιτυχία;

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μετρούν την επιτυχία με την επίτευξη των στόχων τους τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Καθώς οι κοινωνικές επιχειρήσεις επιδιώκουν την αλλαγή μέσω της πώλησης του προϊόντος τους, η επιτυχία τους μπορεί να μετρηθεί σε μία παράλληλη κλίμακα των κερδών τους και του αντίκτυπου τους στην καθορισμένη ομάδα-στόχο τους. Ως κοινωνικός οργανισμός, ο αντίκτυπος είναι ένας πολύ καλός τρόπος μέτρησης της επιτυχίας, έχοντας αποδείξεις για το πώς και σε ποιο βαθμό επιτυγχάνετε τους στόχους σας. Αυτό μπορεί να γίνει αντιληπτό με τον προσδιορισμό του οφέλους που έχει η οργάνωσή σας για την κοινωνία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις μετρούν την επιτυχία σε:

  • Πρόσβαση στη χρηματοδότηση
  • Μέτρηση αντίκτυπου
  • Πείτε μία ιστορία στην πελατειακή σας βάση
  • Απόκτηση δυναμικής
  • Επίτευξη σκοπών