Θέμα 2: Ποια είδη υποστήριξης και ποιες πηγές είναι διαθέσιμα;

Υπάρχουν διάφορα είδη υποστήριξης και διάφορες πηγές πληροφόρησης για τους ηλικιωμένους επιχειρηματίες.   

Τα βασικά είδη είναι:

  • Εκπαίδευση/κατάρτιση σχετικά με επιχειρηματικές δεξιότητες
  • Ατομική καθοδήγηση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
  • Ανάπτυξη δικτύων ηλικιωμένων, έργων, ιδρυμάτων
  • Έρευνα

Πηγή εικόνας: www.unspalash.com