Θέμα 2: Μοντέλα και τεχνικές Καθοδήγησης

Τα μοντέλα καθοδήγησης καθορίζονται από το είδος της σχέσης που δημιουργείται, τους σκοπούς που ορίζονται (προσωπική ή επαγγελματική ανάπτυξη), τον αριθμό των εμπλεκόμενων ατόμων, και το είδος των εργαλείων και των πόρων για την πραγματοποίηση της πρακτικής.

Για την επιλογή του μοντέλου που ταιριάζει καλύτερα στις προθέσεις σας, και το οποίο είναι καλύτερο για να χρησιμοποιήσετε με τους/τις μαθητευόμενους/ες σας, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα:  

  • Τον χρόνο και τους πόρους που έχετε στη διάθεσή σας.
  • Το επίπεδο δέσμευσης, τόσο του/της μέντορα όσο και του/της μαθητευόμενου/ης.
  • Το είδος της σχέσης που θέλετε να δημιουργήσετε μεταξύ μέντορα και μαθητευόμενου/ης.
  • Τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε μέσω αυτού του προγράμματος.

Πηγή: Mindshift Talent Advisory

Πηγή: Mindshift Talent Advisory

Τεχνικές Καθοδήγησης

Ανεξάρτητα από πιο μοντέλο καθοδήγησης χρησιμοποιείτε, θα πρέπει να αξιολογήσετε ορισμένες σχετικές τεχνικές καθοδήγησης: για τη δημιουργία σχέσης, τον καθορισμό στόχων, την αποτελεσματική και ενεργητική ακρόαση, και τα αποτελεσματικά ερωτήματα.    

Δημιουργία σχέσης

Αναφέρεται στη διαδικασία δημιουργίας μίας σύνδεσης, είναι το στάδιο όπου ο/η μέντορας μοιράζεται βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του/της, αποκτάει κάποιες πληροφορίες για τον/την μαθητευόμενο/η, και εξηγεί τον σκοπό και τη διαδικασία της σχέσης.  

Καθορισμός στόχων

Ένα από τα βασικά καθήκοντα ενός/μίας μέντορα είναι να καθοδηγήσει τον/την μαθητευόμενο/η στον καθορισμό και την επίτευξη στόχων για να μπορέσει να σημειώσει την πρόοδο που επιθυμεί. Ο καθορισμός SMART (έξυπνων) στόχων είναι μία αποτελεσματική μεθοδολογία για την οργάνωση των συνεδριών/συναντήσεων καθοδήγησης.

Τεχνικές Καθοδήγησης

Αποτελεσματική και ενεργητική ακρόαση  

Είναι βασική δεξιότητα στην καθοδήγηση, και είναι μία κοινή δεξιότητα μεταξύ μέντορα και μαθητευόμενου/ης. Σε αυτή την τεχνική, το άτομο που ακούει πρέπει να συγκεντρωθεί πλήρως προκειμένου να κατανοήσει, να ανταποκριθεί, και να θυμηθεί τα λόγια που θα ειπωθούν.

Ως μέντορας, η ικανότητά σας για ενεργητική ακρόαση θα καθορίσει το πόσο καλά θα καθιερώσετε και θα επιτύχετε τους στόχους της καθοδηγητικής σας σχέσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα παρακολουθώντας το βίντεο, Βελτιώστε τις ικανότητές σας στην ακρόαση με την ενεργητική ακρόαση.

Αποτελεσματικά ερωτήματα

Αυτή η τεχνική συνδέεται στενά με την ενεργητική ακρόαση, και δεν αφορά μόνο τη χρήση σωστών ερωτήσεων, αλλά και την αποτελεσματική χρήση τους τη σωστή στιγμή. Οι μέντορες θα πρέπει να γνωρίζουν γιατί κάνουν κάθε συγκεκριμένη ερώτηση.

Βελτιώστε τις ικανότητές σας στην ακρόαση με την Ενεργητική Ακρόαση