Θέμα 2: Ευκαιρίες στο Silver Economy

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι έως το 2025, η ασημένια οικονομία θα συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (ΑΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), σε συνδυασμό με κέρδη δισεκατομμυρίων. Οι βασικές ευκαιρίες που παρέχει η ασημένια οικονομία αναλύονται παρακάτω:

  • Στροφή στις ασημένιες βιομηχανίες. Η αγορά θα βιώσει την εισαγωγή νέων αγαθών και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις των ηλικιωμένων πολιτών. Για να επιτύχει αυτό, θα είναι ζωτικής σημασίας να βασιστούμε στον κλάδο της τεχνολογίας που εξετάζει τη γήρανση του ανθρώπου.
  • Ενθάρρυνση για νέες σταδιοδρομίες. Η γήρανση του πληθυσμού θα επιφέρει αύξηση των θέσεων εργασίας και δημιουργία επαγγελμάτων στην ασημένια οικονομία, όπως στον κλάδο της φροντίδας ηλικιωμένων.
  • Χρηματοδότηση σε στρατηγικά σχέδια. Οι κυβερνήσεις θα ωθηθούν να επενδύσουν σε προγράμματα που ενισχύουν την ανεξαρτησία των ηλικιωμένων, καθώς και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της οικονομίας των ηλικιωμένων.

Πηγή: Canva.com