Θέμα 1: Τι σημαίνει κοινωνική καινοτομία;

Η κοινωνική καινοτομία είναι μία καινοτομία που οδηγεί σε τροποποίηση των κοινωνικών σχέσεων, η οποία περιλαμβάνει νέες μεθόδους δράσης, διαχείρισης, κατανόησης, και διαμόρφωσης (Avelino και λοιποί, 2019).

Μία κοινωνική επιχείρηση είναι μία επιχείρηση της οποίας ο στόχος της είναι να επιτύχει κοινωνικό ή περιβαλλοντικό αντίκτυπο, όχι να αυξάνει το κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους της.

Ακολουθεί τους στόχους της με συνεχείς εμπορικές συναλλαγές μέσω της παροχής αγαθών και/ή υπηρεσιών και με την επανεφεύρεση των πλεονασμάτων για την επίτευξη κοινωνικών στόχων.  

Διοικείται με απόλυτα υπεύθυνο και διαφανή τρόπο, και είναι αυτοεξαρτώμενη από τον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση διάλυσης της, θα πρέπει να επανατοποθετεί τα περιουσιακά της στοιχεία σε άλλον οργανισμό με παρόμοιο τρόπο (Εθνική Πολιτική Κοινωνικών Επιχειρήσεων, 2019).