Θέμα 1: Τι σημαίνει Καθοδήγηση;

Η καθοδήγηση είναι μία προσέγγιση ανάπτυξης, η οποία χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των στάσεων, των συμπεριφορών, και της προσωπικής απόδοσης ενός ατόμου.

Ο/η μέντορας είναι ένας/μία έμπιστος/η σύμβουλος, ένα έμπειρο άτομο που παρέχει συμβουλές, υποστήριξη, και καθοδήγηση σε ένα άλλο άτομο που είναι λιγότερο έμπειρο (μαθητευόμενος/η).

Η σχέση μεταξύ μέντορα και μαθητευόμενου/ης είναι γνωστή ως καθοδήγηση.

Η καθοδήγηση μπορεί να είναι τυπική ή άτυπη. Στην άτυπη καθοδήγηση, ο/η μέντορας και ο/η μαθητευόμενος/η δημιουργούν μία σχέση χωρίς δομημένο καθορισμό των στόχων και των σκοπών που πρέπει να επιτευχθούν.  

Μία τυπική σχέση καθοδήγησης συμβαίνει συχνά στο πλαίσιο ενός οργανισμού και απαιτεί ένα σύνολο συμβατικών διαδικασιών που πλαισιώνουν τη διαδικασία καθοδήγησης.

Τι σημαίνει Καθοδήγηση;

Πηγή: www.freepik.com

Πλεονεκτήματα της Καθοδήγησης  

Ένας/μία μέντορας μπορεί να έχει πολλά και διάφορα θετικά αποτελέσματα στη ζωή ενός ατόμου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, όπως:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μέντορα και μαθητευόμενου/ης
  • Μία εταιρική σχέση αμοιβαίας μάθησης
  • Ευφυές και εμπεριστατωμένο σχέδιο σταδιοδρομίας
  • Βελτίωση των ηγετικών ικανοτήτων
  • Έμπνευση για την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας
  • Επίτευξη στόχων και φιλοδοξιών
  • Καλύτερα και ισχυρότερα δίκτυα

Δεοντολογία της καθοδήγησης – κατευθυντήριες ηθικές αρχές

Για να διατηρηθεί μία θετική καθοδηγητική σχέση, πρέπει να αναγνωρίζονται και να προστατεύονται τα ακόλουθα:

Αφοσίωση

Οι μέντορες οφείλουν να τηρούν τις δεσμεύσεις τους και να στέκονται στο πλευρό των ανθρώπων που καθοδηγούν.

Δικαιοσύνη

Θα πρέπει να διασφαλίζουν ό,τι όλοι/ες οι μαθητευόμενοι/ες αντιμετωπίζονται δίκαια και ισότιμα (ανεξάρτητα από πολιτισμικές διαφορές).  

Διαφάνεια

Θα πρέπει να προάγουν τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια στην αντιμετώπιση των προσδοκιών.  

Όρια

Θα πρέπει να αποφεύγουν τις πολλαπλές σχέσεις με τους/τις μαθητευόμενους/ες, και να συζητούν για να είναι οι ρόλοι ξεκάθαροι, για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εκμετάλλευσης ή κακών αποτελεσμάτων.

Ιδιωτικότητα

Οι μέντορες πρέπει να προστατεύουν τις πληροφορίες που μοιράζονται μαζί τους εμπιστευτικά οι μαθητευόμενοι/ες.

Πηγή: www.freepiki.com