Θέμα 1: Τι είναι η Διαγενεακή καθοδήγηση;

Οι δυσκολίες που θέτει το σημερινό δημογραφικό πρόβλημα μας ωθούν να εξετάσουμε την ανάγκη εφαρμογής πιο ολοκληρωμένων σχεδίων και πολιτικών απασχόλησης με βάση τις αρχές του κύκλου ζωής. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να προωθηθούν χώροι εργασίας που σέβονται όλα τα στάδια του κύκλου ζωής. Αυτή η σκέψη μας οδηγεί στην έννοια της διαγενεακής μάθησης.

Η διαγενεακή μάθηση είναι η κοινή μάθηση ή η μάθηση μεταξύ ατόμων διαφορετικών ηλικιών για την απόκτηση δεξιοτήτων, αξιών, και γνώσεων. Αυτή η μάθηση χαρακτηρίζεται από το γεγονός ό,τι είναι αμοιβαία, και μπορεί να συμβεί σε τυπικά, μη τυπικά, και άτυπα περιβάλλοντα.

Στο πλαίσιο αυτό, η διαγενεακή καθοδήγηση / αντίστροφη καθοδήγηση μπορεί να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανταλλαγή γνώσεων, τη δημιουργία δέσμευσης, την ανάπτυξη ηγεσίας, και κυρίως, τη *δημιουργία σχέσεων μεταξύ των γενεών που βασίζονται στην αμοιβαία αποδοχή.  

Έργο Αγροτικής Νεολαίας: η δύναμη της διαγενεακής καθοδήγησης

Πηγή: www.freepik.com

Σχετική με την έννοια της διαγενεακής είναι η αντίστροφη καθοδήγηση.

Η αντίστροφη καθοδήγηση θεωρείται ό,τι έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις οργανωσιακές κουλτούρες, επειδή συμβάλλει στη μείωση του χάσματος των γενεών. Μπορεί να συμβάλει επίσης θετικά στην αντιμετώπιση του ηλικιακού ρατσισμού, και στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης στους χώρους εργασίας.

Η αντίστροφη καθοδήγηση χρησιμοποιεί τις ίδιες αρχές και διαδικασίες με οποιαδήποτε επίσημη σχέση καθοδήγησης. Η βασική διαφορά από την παραδοσιακή καθοδήγηση είναι ό,τι, λόγω ηλικίας, ο/η μέντορας μπορεί να θεωρείται ό,τι δεν έχει αρκετή εμπειρία για να είναι μέντορας.

Καθοδήγηση και Επιχειρηματικότητα

Πολλά άτομα 50+ έχουν εμπειρία στην αυτοαπασχόληση, και μπορούν να συνεχίσουν να εμπλέκονται στον τομέα της επιχειρηματικότητας μέσω της καθοδήγησης και της υποστήριξης των συνομηλίκων τους αλλά και των νεότερων επιχειρηματιών. Οι νεότεροι/ες επιχειρηματίες μπορούν επίσης να είναι μέντορες των ηλικιωμένων επιχειρηματιών. 

Η επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών γενεών για να μάθουν και να ανταλλάξουν εμπειρίες (διαγενεακή μάθηση) για την αντιμετώπιση μίας κοινωνικής πρόκλησης μπορεί να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Η αντίστροφη καθοδήγηση (ή η διαγενεακή μάθηση) είναι χρήσιμη για την ενίσχυση πρακτικών επιχειρηματικότητας. Η αντίστροφη καθοδήγηση συμβάλλει στην εξάλειψη του χάσματος των γενεών, δίνει στους ανθρώπους την ευκαιρία να δουν τον κόσμο από διαφορετικές οπτικές γωνίες, και υποστηρίζει την ενσωμάτωση.

Πηγή: Mindshift Talent Advisory