Μαθησιακή Ενότητα 4: Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Επίγνωση των βασικών χαρακτηριστικών ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης
  • Περιγραφή των ιδιαιτεροτήτων ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης
  • Σύγκριση διαφορετικών ειδών κοινοτικών προγραμμάτων
  • Ανάλυση διαφορετικών ειδών προγραμμάτων καθοδήγησης για την προσαρμογή σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα καθοδήγησης
  • Σχεδιασμός ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης που μπορεί να εφαρμοστεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
  • Επιλογή μεθοδολογιών, εργαλείων, και πόρων για την έναρξη και την παρακολούθηση ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης
  • Καθοδήγηση ατόμων 50+ στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός κοινοτικού προγράμματος καθοδήγησης
  • Εμπλοκή ατόμων 50+ για να εγγραφούν επίσημα ως μέντορες ή μαθητευόμενοι/ες σε ένα κοινοτικό πρόγραμμα καθοδήγησης

Πηγή: www.freepik.com

Περιεχόμενο Κεφαλαίου
0% Ολοκληρωμένο 0/1 Βήματα