Μαθησιακή Ενότητα 3: Διαγενεακή καθοδήγηση & Κοινοτική καθοδήγηση

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Ορισμός της διαγενεακής καθοδήγησης
  • Ορισμός της κοινοτικής καθοδήγησης
  • Διαχωρισμός της διαγενεακής καθοδήγησης από την κοινοτική καθοδήγηση
  • Περιγραφή των πλεονεκτημάτων της διαγενεακής καθοδήγησης για την ενίσχυση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των ατόμων 50+
  • Παρουσίαση των πλεονεκτημάτων της κοινοτικής καθοδήγησης για τη βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων των ατόμων 50+
  • Συζήτηση πρακτικών κοινοτικής καθοδήγησης
  • Υποστήριξη των ατόμων 50+ για τη δημιουργία επιτυχημένων σχέσεων καθοδήγησης μεταξύ των κοινοτήτων τους
  • Παροχή συμβουλών στα άτομα 50+ που συμμετέχουν σε προγράμματα διαγενεακής καθοδήγησης ή/και σε προγράμματα κοινοτικής καθοδήγησης

Πηγή: www.freepik.com