Μαθησιακή Ενότητα 2: Δεξιότητες Καθοδήγησης: ο/η μέντορας και ο/η μαθητευόμενος/η

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Ταυτοποίηση των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν/μία καλό/ή μέντορα
  • Επίγνωση των δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν έναν/μία μαθητευόμενο/η
  • Σύνδεση της νοοτροπίας του/της μέντορα με τις βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες
  • Εφαρμογή διαφορετικών στρατηγικών καθοδήγησης για να ανταποκριθείτε στις προσδοκίες, τα μαθησιακά στυλ, και τις ανάγκες των ατόμων 50+
  • Αξιολόγηση των δεξιοτήτων σας ως μέντορες
  • Αξιολόγηση των προσδοκιών, των μαθησιακών στυλ, και των αναγκών των ατόμων 50+ ως μαθητευόμενοι/ες

Πηγή: www.freepik.com