Μαθησιακή Ενότητα 1: Καθοδήγηση 101

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Ορισμός της καθοδήγησης
  • Επίγνωση των διάφορων υφιστάμενων μοντέλων καθοδήγησης
  • Ταυτοποίηση των διάφορων σταδίων μίας σχέσης καθοδήγησης
  • Συζήτηση για τη δεοντολογία της καθοδήγησης
  • Ανάλυση των χαρακτηριστικών των διαφορετικών μοντέλων καθοδήγησης
  • Απόδειξη της σημασίας της καθοδήγησης για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των ατόμων 50+
  • Συμβουλές για άτομα 50+ σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επίσημης καθοδήγησης
  • Καθοδήγηση ατόμων 50+ μέσω ενός επίσημου προγράμματος καθοδήγησης

Πηγή: Mindshift Talent Advisory