Μαθησιακή Ενότητα 1: Επιχειρηματικότητα για Άτομα 50+ 101

Τι θα είμαι σε θέση να κάνω στο τέλος αυτής της μαθησιακής ενότητας;

  • Ορισμός της επιχειρηματικότητας για άτομα 50+
  • Αναφορά στα διάφορα είδη υποστήριξης και τις πηγές πληροφόρησης που μπορούν να λάβουν οι επιχειρηματίες 50+
  • Περιγραφή των προκλήσεων και των πλεονεκτημάτων του να γίνει κανείς επιχειρηματίας σε ηλικία 50+
  • Ταυτοποίηση των δικών σας μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων και σύνδεση αυτών των δεξιοτήτων με την επιχειρηματικότητα για άτομα 50+
  • Ταυτοποίηση των διαφόρων κινήτρων που εμπλέκονται στην έναρξη μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας
  • Συμβουλές σε άτομα 50+ για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχειρηματικότητας σε μεγαλύτερη ηλικία
  • Καθοδήγηση ατόμων 50+ στη δημιουργία μίας επιχειρηματικής πορείας

Πηγή: https://www.freepik.com