Σχετικά

Το ‘LOCAL: Ενίσχυση της Πολιάς Οικονομίας μέσω της τοπικής Κοινοτικής Καθοδήγησης’ είναι ένα έργο Erasmus+ KA2 που διαρκεί από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2024.

Οι προσεγγίσεις κοινοτικής καθοδήγησης προσφέρουν πολλά οφέλη σε προγράμματα, και κοινότητες, και εμπειρικά στοιχεία έχουν δείξει ότι τα καλά σχεδιασμένα και καλά εφαρμοσμένα προγράμματα μπορούν να είναι επιτυχή στη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της στάσης των ατόμων απέναντι σε ένα θέμα ή θέμα ενδιαφέροντος . Η Πολιά Οικονομία είναι ένας παράγοντας που επιτρέπει την ανάπτυξη κοινοτήτων φιλικών προς την ηλικία σε όλη την Ευρώπη και η ταχεία τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση που επιβάλλουν οι περιορισμοί του COVID-19 δημιουργεί πολυάριθμες ευκαιρίες στους τομείς αυτής της οικονομίας. Έτσι, ο στόχος του έργου LOCAL είναι η ενίσχυση της Πολιάς Οικονομίας ως ευκαιρία για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών χρησιμοποιώντας πρακτικές κοινοτικής καθοδήγησης.

Spanish

24.4M learners

English

54.8M learners

Portuguese

2.25M learners

Chinese

3.59M learners

Arabic

4.5M learners

Italian

5.32M learners

Korean

3.67M learners

Russian

3.32M learners

Turkish

1.45M learners

Swedish

1.19M learners

Dutch

1.35M learners

Hindi

1.09M learners

Στόχοι

  • Ανάδειξη ενηλίκων 50+ που θα αποτελέσουν πρότυπα έμπνευσης με τις ικανότητές τους ως μέντορες και επιχειρηματίες
  • Ανάπτυξη και δοκιμή ενός μικτού εκπαιδευτικού προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής καθοδήγησης για την ενδυνάμωση των επαγγελματιών που εργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων στην υποστήριξη ενηλίκων 50+ για την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων,
  • Ανάπτυξη και δοκιμή ενός προσαρμοσμένου θεματικού κύκλου καθοδήγησης που απευθύνεται στην εμπλοκή ενηλίκων 50+ σε θέματα πολιάς οικονομίας, ψηφιακών και επιχειρηματικών εγκάρσιων δεξιοτήτων.

Αποτελέσματα

<p>Ψηφιακό κέντρο για κοινοτική καθοδήγηση</p>
<p>Εκπαίδευση καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της εργασίας</p>
<p>Θεματικοί κύκλοι καθοδήγησης</p>

Ομάδα Στόχος

Επαγγελματίες που εργάζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων

Ενήλικες άνω των 50