Тема 3: Пред какви предизвикателства са изправени възрастните предприемачи?

Има много предизвикателства, пред които е изправена сферата на предприемачеството за възрастни хора. Въпреки че има множество стандартни предизвикателства пред предприемачеството като цяло, предизвикателствата, разпознати по-долу, са специфични за възрастните хора:

 • Ограничен достъп
 • Ограничени мрежи от хора/проекти/посредници
 • Предразсъдъци към възрастните
 • Ограничена видимост/осведоменост на организационно ниво
 • Ограничено използване на нови комуникационни канали
 • Липса на гъвкавост на законодателството по отношение на заетостта на пенсионираните хора
 • Липса на разбиране на стойността на наставничеството
 • Изследвания/статистика

Има и много предимства, които носи предприемачеството при възрастни хора. Те включват:

 • Те притежават много опит и знания от предишната си работа.
 • Те са склонни да имат повече натрупано богатство в сравнение с по-младите възрастови групи, което би им осигурило финансови ресурси за създаване на нови предприятия и създаване на работни места за икономиката.
 • Възрастното предприемачество може да има значително социално въздействие – положително въздействие върху здравето, тъй като участието на възрастни хора в предприемачеството може да подкрепи тяхното психическо благополучие.

Group Work

In groups, identify local/regional/national supports for senior entrepreneurship (60 mins approximately).

Prepare a presentation on why and how these could impact seniors.