Тема 1: Какво е социална иновация?

Социалната иновация е иновация, която води до промяна в социалните отношения, включваща нови методи на работа, управление, разбиране и рамкиране (Avelino et al., 2019).

Социалното предприятие е предприятие, чиято цел е да постигне социално, обществено или екологично въздействие, вместо да увеличи печалбата на своите собственици или акционери.

То следва своите цели, като търгува непрекъснато чрез предоставяне на стоки и/или услуги и чрез използване на излишъците за постигане на социални цели.

Управлява се по напълно отговорен и прозрачен начин и е независимо от публичния сектор. Ако бъде закрито, то трябва да препозиционира своите активи към друга подобна организация (Национална политика за социални предприятия, 2019 г.).