Mindshift – Управление на човешки ресурси

Mindshift - Управление на човешки ресурси

относно

Mindshift е консултантска компания, специализирана в управлението на човешки ресурси, която инвестира в представянето и повишаването на уменията на компетенциите на хората, като се стреми да повиши дигиталната и междуличностна зрялост в организациите и обществото.
На национално ниво MINDSHIFT има за водещи партньори The Key Talent Portugal, HR Tech Consulting, специализирани в социалното привличане и оценка на таланти, като процесите им позволяват да се оптимизират, внедряват и управляват цифрови, гъвкави и атрактивни HR процеси, базирани на анализ на данни.
На европейско ниво ние сме стратегически партньор за създаването на проекти за транснационално сътрудничество, насочени към създаване на иновативни решения в областта на обучението на младежи и възрастни, в шест ключови области: повишаване на квалификацията и преквалификация, включване и пригодност за заетост, устойчиво развитие, овластяване на жените, предприемачество и креативност и дигитален талант.
Mindshift е силно ангажиран с принципите на социалната отговорност и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г., обединявайки екип от служители с различен професионален опит.