Asociatia de Dezvoltare Economico Sociala

Асоциация за икономическо и социално развитие

относно

ADES (Асоциация за икономическо и социално развитие) от Куртя де Арджеш, Румъния, е организация с нестопанска цел, която стана юридическо лице (НПО) през юни 1995 г. Мисията на ADES е да доведе до социална и икономическа промяна в положителен аспект в общностите из цяла Румъния по един професионален, етичен и отговорен начин.
Екипът на АДЕС има за цел да развива професионалните умения и да повишава производителността на труда, да подпомага развитието и разширяването на МСП, както и да подобрява социалните и икономически условия в местните общности.
От 1995 г. насам ADES успешно участва в над 50 проекта, финансирани от Европейския съюз (ФАР, Социалноевропейски фонд, Еразъм+), Световната банка, Посолството на САЩ, Европейската програма за бизнес развитие, Фондация за отворено общество, и др. Също така, работи в много тясно сътрудничество с общности, източници на финансиране, партньори от Румъния и от страни от ЕС за изпълнение на проекти за социално-икономическо развитие. Тези партньори включват местни публични власти, компании, неправителствени организации, университети и училища.